Procedura rozpatrywania reklamacji Kąciku Ajurwedy

Składanie reklamacji

Reklamacje można kierować do Sklepu pisemnie lub mailowo na następujące adresy:

Kąciku Ajurwedy, Babki 32, 61-160 Poznań, e-mail: agnieszka@kacikajurwedy.pl.

Aby złożyć reklamację, Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza reklamacji można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.

Na wskazany powyżej adres należy przesłać również reklamowany produkt.

Odpowiedzialność za wady zgodnie z przepisami prawa

Jeżeli rzecz sprzedana konsumentowi ma wadę, Sklep (jako sprzedawca) odpowiada wobec Klienta (jako kupującego) zgodnie z przepisami art. 556 i nast. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczne i prawne.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę.

Szczegóły znajdują się w art. 557-559 i art. 556 ze zn. 2 kodeksu cywilnego.

 

W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Sklep ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

Wada fizyczna

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Występuje ona w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury,

 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.

Szczegóły znajdują się w art. 556 ze zn. 1 kodeksu cywilnego.

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 559 kodeksu cywilnego).

Wada prawna

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej,

 • jest obciążony prawem osoby trzeciej,

 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Szczegóły znajdują się w art. 556 ze zn. 3 kodeksu cywilnego.

Żądania z tytułu rękojmi

W razie wystąpienia wady kupujący może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

 • wymiany towaru na nowy,

 • naprawy towaru,

 • obniżenia ceny,

 • odstąpi

 • od umowy – o ile wada jest istotna.

Istotność wady: Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia (np. samochód nie jeździ) i celu, z myślą o których kupujący nabył towar. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. zepsuty pilot od telewizora nie pozwala na odstąpienie od umowy zakupu odbiornika).

Obniżenie ceny: Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Szczegóły znajdują się w art. 560-561 i 565 kodeksu cywilnego.

Sposoby rozpatrywania reklamacji

W przypadku żądania wymiany towaru na nowy lub naprawy towaru w ramach rękojmi za wady, sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie (nie ma tu określonego terminu) i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Dopiero jeśli tego nie uczyni, kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania, a w przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu, kupującemu wolno odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

Wybór żądania z tytułu rękojmi należy zasadniczo do kupującego, jednak sprzedawca – jeśli nie zgadza się z wyborem kupującego - może pod pewnymi warunkami zaproponować mu inne rozwiązanie.

Musi to się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem – pod uwagę mogą być brane okoliczności takie jak:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,

 • charakter wady – istotna czy nieistotna,

 • czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeśli wybór kupującego:

 • byłaby niemożliwy do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo

 • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Odmawiając spełnienia zgłoszonego przez kupującego żądania z powołaniem na powyższe względy, sprzedawca może zaproponować mu inne rozwiązanie. W takim przypadku konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np.

 • jeśli odmowa sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, kupujący może żądać naprawy,

 • jeśli odmowa sprzedawcy dotyczyła naprawy produktu, to kupujący może żądać wymiany,

 • bądź – w obu przypadkach - zażądać obniżenia ceny lub odstąpi

 • od umowy (o ile wada jest istotna); wówczas stosuje się procedurę opisaną poniżej.

Jeżeli zgłoszona reklamacja, jest pierwszą reklamacją danego towaru i kupujący zażądał w ramach rękojmi za wady od razu (lub w odpowiedzi na propozycję sprzedawcy, wskazaną powyżej) obniżenia ceny lub odstąpił od umowy (o ile wada jest istotna), sprzedawca może zaproponować kupującemu niezwłoczną wymianę towaru na nowy lub naprawę towaru, niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.

W takim wypadku sprzedawca informuje o tej propozycji kupującego (konsumenta), który ma prawo do zmiany propozycji sprzedawcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie).

Uwaga: Zmiana propozycji sprzedawcy przez kupującego nie jest możliwa, jeśli to, czego chce konsument, jest:

 • niemożliwe do spełnienia dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo

 • w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymaga od sprzedawcy nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Szczegóły znajdują się w art. 560-562 i 565 kodeksu cywilnego.

Okres rękojmi

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w sprzedanym produkcie przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy sprzedanej.

Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. 

Szczegóły znajdują się w art. 568-568 ze zn. 1 kodeksu cywilnego.

Termin dochodzenia roszczeń

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Przy czym jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy sprzedanej.

Ponadto jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Szczegóły znajdują się w art. 568-568 ze zn. 1 i art. 576 kodeksu cywilnego.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Jeżeli złożona przez konsumenta reklamacja zawiera żądanie:

 • naprawy towaru,

 • wymiany towaru na nowy,

 • obniżenia ceny towaru (określając kwotę, o którą cena ma być obniżona),

sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W pozostałych przypadkach Sklep jest obowiązany udzielić konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów przyjmuje się, że sprzedawca uznał reklamację za zasadną (art. 561 ze zn. 5 kodeksu cywilnego i art. 7a ustawy o prawach konsumenta).

Sklep przekazuje Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie, mailowo lub telefonicznie (w zależności od tego, jakie dane kontaktowe podał Klient).

Koszty reklamacji

Klient składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono - tam, gdzie została mu wydana).

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli reklamacja okazała się zasadna, konsument ma również prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu.

Szczegóły znajdują się w art. 561 ze zn. 1 - 561 ze zn. 4, art. 566-567 i 574 kodeksu cywilnego.

Sklep

Sklep internetowy Kąciku Ajurwedy dostępny pod adresem www.kacikajurwedy.pl, prowadzony jest przez:

Agnieszkę Warzochę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Agnieszka Warzocha, Babki 32, 61-160 Poznań

adres do korespondencji: Kąciku Ajurwedy, Babki 32, 61-160 Poznań, e-mail: agnieszka@kacikajurwedy.pl.

Klauzula informacyjna

 1. W przypadku reklamacji, wymagamy podania przez Ciebie co najmniej następujących danych osobowych, abyśmy mogli przeprowadzić proces reklamacji (tj. zrealizować uprawnienia przysługujące Ci z zawartej z nami umowy): imię i nazwisko oraz adres/adres e-mail (co najmniej jedna z tych danych – umożliwiająca nam z Tobą kontakt), a także dane identyfikujące Twoje zamówienie (np. numer zamówienia, paragon/faktura itp.). Jeśli nie podasz tych danych osobowych, przeprowadzenie procesu reklamacji nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Warzocha, Babki 32, 61-160 Poznań, NIP 7791967824, REGON 522125588, adres do korespondencji: Kąciku Ajurwedy, Babki 32, 61-160 Poznań, e-mail: agnieszka@kacikajurwedy.pl.

 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest przede wszystkim wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

 4. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych.

 5. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas usługi potrzebne dla naszego działania i rozwoju (w szczególności kurierom i operatorem płatności). Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń [art. 118 k.c.] i uzasadniony czas po ich upływie oraz przepisy podatkowe).

 7. Masz prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie (w szczególności w zakładce Polityka Prywatności oraz Regulamin).

 

Zaloguj się lub zarejestruj